top of page
Corporate Training-05.png
Corporate Training-06.png

Effective training
from real industry experts.

Corporate Training Solutions 

Corporate Training-19.png

About Corporate Training Solutions

Proportunity designs customized training for corporations, public organizations, and government organizations.
Our training format is available for both face-to-face training and online training. Our corporate training solutions method includes analyzing the organization’s needs & employee capabilities, design training content, selecting lecturers, organizing training and creating training summary reports. 

เกี่ยวกับหลักสูตรสำหรับองค์กร

พรอพอทูนิตี้ ออกแบบหลักสูตรสำหรับองค์กร หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานเอกชน
มีรูปแบบการอบรมทั้งออนไลน์และออฟไลน์ โดยออกแบบหลักสูตรครบทั้งกระบวนการ
ตั้งแต่การวิเคราะห์ความต้องการขององค์กรและทักษะของบุคลากร ออกแบบเนื้อหา
คัดเลือกผู้สอน จัดอบรม และสรุปรายงานผลการอบรม

About corporate training

Customized corporate training for unique organization's needs

ออกแบบหลักสูตรสำหรับความต้องการเฉพาะขององค์กร

Corporate Training Icon-09.png

Customized
Training Content

Contents that relate
to your business & industry

เนื้อหาการอบรมที่ออกแบบ
เพื่อตอบโจทย์ลักษณะธุรกิจและองค์กร

New Corporate Training-08.png
Corporate Training Icon-10.png
Corporate Training Icon-11.png

Practical & Insightful
Case Studies

Real insight from
selected success & fail
case studies

กรณีศึกษา sucess & fail cases
ที่คัดเลือกมาโดยเฉพาะสำหรับธุรกิจ

Customized
Learning Toolkit

Training Method
Design

Customized training method
for your organizational learning styles

ออกแบบกระบวนการอบรม
ที่เหมาะสมกับลักษณะการเรียนรู้ขององค์กร

Learning Toolkit & Template
for applying theories
into practics 

เครื่องมือในการเรียนรู้
ออกแบบให้ได้ลงมือทำจริง

Training Contents from Industry Experts

เนื้อหาการอบรมจากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม

Our learning design team works with leading industry experts, subject-matter experts and lecturers to create up-to-date training content & case studies
for the organizations.

ทีมนักออกแบบการเรียนรู้ ทำงานร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญ ผู้นำในอุตสาหกรรม
และอาจารย์จากสถาบันการศึกษาชั้นนำ ในการออกแบบหลักสูตรสำหรับองค์กรที่ทันสมัย
มีกรณีศึกษาทางธุรกิจ (case studies) ที่ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง

Training Topics & Contents Category

ประเภทหัวข้อหลักสูตรสำหรับองค์กร

Leadership Development

Corporate Training-16.png

การพัฒนาผู้นำ 

 • Strategic Leadership

 • Leadership Pathway 

 • Visionary Leadership

 • Futuristic Thinking for Leadership 

Creativity & Design for Business

Corporate Training-15.png

ความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบสำหรับธุรกิจ

 • Design Thinking for Business Application 

 • Design Thinking for Government Innovation

 • Business Creativity 

 • Business Design 

Digital Skills & Innovation

Corporate Training-18.png

ทักษะดิจิทัลและนวัตกรรม 

 • Digital Leadership 

 • Innovator's DNA 

 • Strategic Business Innovation

Business Feasibility & Evaluation

Corporate Training-17.png

การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางธุรกิจ

 • Business Opportunity Evaluation 

 • Market Feasibility

 • Financial Feasibility 

 • Business Finance for Managers

Corporate Training-05.png

Our Training Method

รูปแบบการอบรม

Live Online Training

จัดอบรมรูปแบบเรียนสดออนไลน์

We design training methods & training content for the live online classes.  Learners and lecturers can interact with each other in this training format. We operate live online training from our live studio with quality broadcasting, and our producer will manage the live sessions throughout the course.

พรอพอทูนิตี้ ออกแบบเนื้อหาและกระบวนการอบรมเฉพาะสำหรับการเรียนสดออนไลน์ ผู้เรียนและผู้สอนสามารถพูดคุย สอบถาม และให้คำปรึกษา ผ่านการอบรมรูปแบบนี้ การอบรมแบบเรียนสดออนไลน์ ถ่ายทำจากสตูดิโอที่มีคุณภาพด้านภาพและเสียง พร้อมโปรดิวเซอร์ควบคุมการดำเนินการถ่ายทอดสดตลอดระยะเวลาการอบรมออนไลน์ 

live class-21.png

Live Virtual Workshop 

จัดอบรมรูปแบบเวิร์กชอปออนไลน์

New post it-03.png
New post it-02.png
New post it-05.png
Miro GIF.gif
New post it-04.png

We design live virtual workshops for corporate training programs that need brainstorming sessions
or interactive class activities. We use online collaboration tools,
and it allows learners and lecturers to communicate in real-time. 

พรอพอทูนิตี้ ออกแบบเวิร์คชอปออนไลน์ (Live Virtual Workshop) สำหรับการอบรมที่มีการคิิดไอเดีย
หรือต้องการจัดกิจกรรมการเรียนแบบ interactive โดยเวิร์คชอปออนไลน์ใช้เครื่องมือ Online Collaboration Tools
ทำให้ผู้เรียนและผู้สอนสามารถคิดไอเดียร่วมกัน ทำกิจกรรมในชั้นเรียน และทำเวิร์กชอปร่วมกันได้แบบ Real-Time 

e-Learning for Self-Learning

Corporate Training Icon-17.png

เรียนออนไลน์ด้วยตนเองผ่านวิดีโอและเนื้อหาใน e-learning

We design e-learning training programs for the organization. Our e-learning design starts with  
e-learning content design, video content creation, 
learning materials creation, and self-practice activities design. All e-learning materials are customized in our integrated online learning platform, Prop Learn

พรอพอทูนิตี้ ออกแบบเนื้อหาสำหรับการอบรมด้วยระบบเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน e-learning ครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการออกแบบแผนการเรียนใน
e-learning, เนื้อหาในหลักสูตร, วิดีโอการเรียนรู้ และแบบฝึกหัด
โดยหลักสูตร e-learning ใช้ระบบ Prop Learn ระบบเรียนออนไลน์ที่สามารถปรับฟังก์ชั่นให้ตอบโจทย์การเรียนรู้ขององค์กร 

Onsite Training

เรียนสดในคลาสเรียน

Corporate Training-21.png

We organize onsite training for the organization. Lecture-based learning & workshop-based learning are integrated in our onsite training to ensure that learners learn and can apply in real business scenarios. Our onsite training service includes training materials preparation, training organization and workshop preparation.

พรอพอทูนิตี้ จัดอบรมในบริษัทหรือองค์กร โดยเป็นการผสมผสานการเรียนรู้ในรูปแบบบรรยาย (Lecture-based learning) และการเรียนรู้ในรูปแบบเวิร์กชอป (Workshop-based learning) เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกประยุกต์ใช้เนื้อหาที่เรียนในหลักสูตร บริการจัดอบรมในองค์กร ครอบคลุมจัดการเตรียมการอบรม การเตรียมอุปกรณ์การเรียน และการเตรียมกระบวนการสำหรับเวิร์กชอป

377.jpg
Interested in
Corporate Training Solutions?

Schedule a consultation appointment with
our learning design team. (Free of charge)
ติดต่อทีมออกแบบการเรียนรู้ 
เพื่อรับคำปรึกษาด้านหลักสูตรสำหรับองค์กร (ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย)

Thank you for your messages.
We will get in touch with you shortly.

bottom of page