top of page
Prop Learn BG-06.png

Curriculum
Design

The blueprint for your learning journey

What is Curriculum Design?

Curriculum design is the development of the overall course structure. It aims to determine what learning journey, learning modules, learning method & learning content is the most suitable for learners and their learning objectives. 

Curriculum Design คืออะไร?

Curriculum design คือ การออกแบบโครงสร้างหลักสูตร
มีเป้าหมายในกำหนดเส้นทางการเรียนรู้ (Learning Journey)
โมดูลการเรียนรู้ (Learning Modules) กระบวนการเรียนการสอน (Teaching Method) และเนื้อหาหลักสูตร (Learning Content)
ที่เหมาะสมและตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียนมากที่สุด 

Curriculum Design-02.png
New Curriculum Design-04.png

Why curriculum design is important?

ทำไม curriculum design ถึงสำคัญต่อกระบวนการเรียนรู้?

Curriculum Design Icon-09.png

Design learning contents that match with current learner's skills

ออกแบบเนื้อหาหลักสูตร
ที่เหมาะสมกับระดับทักษะของผู้เรียน

Curriculum Design Icon-08.png
Curriculum Design Icon-07.png

Effectively plan learning process
& prioritize learning topics

วางแผนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
จัดลำดับความสำคัญหัวข้อที่เรียน

ออกแบบกระบวนการสอน
ที่ตรงเป้าหมายการเรียนรู้

Design teaching methods 
for achieving learning goals 

curriculum service
Curriculum Design Collaboration-10.png

Holistic Curriculum Design
The collaboration of learning designers, industry leaders and creative content creators.

Our curriculum design process is the working collaboration with learning designers, industry leaders, and creative content creators. This collaboration happens to ensure that the curriculum covers all important aspects of learning and learning application.

กระบวนการ Curriculum design ของพรอพอทูนิตี้ เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างนักออกแบบการเรียนรู้ ผู้นำในอุตสาหกรรม และครีเอทีฟด้านคอนเทนต์ เพื่อออกแบบหลักสูตรที่ครอบคลุมทุกแง่มุมสำคัญในการเรียนรู้ และสามารถประยุกต์ใช้การเรียนรู้ได้จริงเมื่อจบหลักสูตร 

Our Industry & Educational Institutes Collaboration

ความร่วมมือกับภาคธุรกิจและสถาบันการศึกษาชั้นนำ

CMMU-Mahidol-EN.png
NEO Logo-02.png
banner_facebook.jpg
512x512bb.jpg
Amata.jpg

Our curriculum design services  

All essential curriculum development services from start to finish.
 

บริการครอบคลุมทุกกระบวนการสำคัญในการออกแบบหลักสูตร

Curriculum Design New Icon-14.png
Curriculum Design New Icon-15.png

Learner Analysis

กระบวนการวิเคราะห์ผู้เรียน

วิเคราะห์ลักษณะการเรียนรู้ของผู้เรียน จุดประสงค์การเรียนรู้ ปัญหาที่ผู้เรียนมี และทักษะที่ต้องพัฒนา

Curriculum Design New Icon-16.png

Modules Development

การออกแบบโมดูลการเรียนรู้

ออกแบบเส้นทางการเรียนรู้ กำหนดหัวข้อในหลักสูตร และจัดลำดับเนื้อหาให้สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Curriculum Design New Icon-17.png

Content Design

การออกแบบเนื้อหาการเรียนรู้

ออกแบบบทเรียน กรณีศึกษาตัวอย่าง สื่อการเรียนรู้ และร้อยเรียงเนื้อหาให้น่าสนใจด้วยเทคนิค Storytelling

Curriculum Design New Icon-18.png

Teaching Method Design

การออกแบบกระบวนการเรียนการสอน

ออกแบบและวางแผนวิธีการสอนในหลักสูตร โดยผสมผสานแต่ละรูปแบบการเรียนรู้ เพื่อให้ตรงตามจุดประสงค์หลักสูตร

Curriculum Design New Icon-19.png

Learning Assessment

การวัดผลการเรียนรู้

วัดผลการเรียนรู้ผ่านการทำแบบทดสอบ และผ่านการทำโปรเจ็คเพื่อประยุกต์ใช้ทักษะความรู้

Curriculum Design

for Customized Corporate Training

Proportunity design customized training for corporations, public organizations, and government organizations. Our training format is available for both face-to-face training and online training. 

พรอพอทูนิตี้ ออกแบบหลักสูตรสำหรับองค์กร
หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานเอกชน มีรูปแบบการอบรมทั้งออนไลน์และออฟไลน์

e-Learning Solutions

e-Learning is not only about technology,
it is about how we learn online. We design e-learning solutions & experiences for learners, educators, and administrators.

สิ่งที่สำคัญที่สุดในการเรียนออนไลน์ไม่ใช่เทคโนโลยี
แต่เป็นกระบวนการที่ใช้เรียนออนไลน์
พรอพอทูนิตี้ ออกแบบ e-Learning โดยคำนึงถึงประสบการณ์เรียนของ
ผู้เรียน นักการศึกษา และผู้ดูแลระบบเป็นสำคัญ 

Curriculum Design_Prop Learn-21.png
378.jpg
Interested in
Curriculum Design Service?

Schedule a consultation appointment with
our learning design team. (Free of charge)
ติดต่อทีมออกแบบการเรียนรู้ 
เพื่อรับคำปรึกษาด้านการออกแบบหลักสูตร (ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย)

Thank you for your messages.
We will get in touch with you shortly.

bottom of page